Bibliotheek PDF EPUB

IMPLEMENTATIE VAN WETGEVING IN ONDERWIJS - Polder

Polder boek IMPLEMENTATIE VAN WETGEVING IN ONDERWIJS Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1996-01-01
DIMENSIE: 4,69
ISBN: 9789053504888
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Polder

Omschrijving:

Beleidsevaluatie(-onderzoek) krijgt als onderdeel van het beleidsproces nogal eens te weinig aandacht van beleidsmakers. Bij de verklaring van de effectiviteit van beleid kan men in hoofdzaak denken aan factoren met betrekking tot de beleidstheorie, tot de beleidsuitvoering en tot de doorwerking van beleid in organisaties.Om de invloed van deze factoren na te gaan zijn twee evaluatiestudies verricht naar de implementatie in het onderwijsveld van bepaalde artikelen uit wetgeving. In dit boek wordt eerst een onderzoek besproken naar de implementatie van de Wet op het basisonderwijs (WBO) op basisscholen. Dit onderzoek bij schoolleiders en leerkrachten heeft zich geconcentreerd op de wetsartikelen waarin de onderwijskundige doelstellingen van het basisonderwijs worden voorgeschreven. Daarna wordt een onderzoek besproken naar de implementatie van de Kaderwet volwasseneneducatie. Het onderzoek heeft zich gericht op gemeenten die in het kader van bestuurlijke decentralisatie wettelijke taken kregen opgedragen die door middel van intergemeentelijke samenwerking dienden te worden uitgevoerd.Vervolgens is tussen beide evaluatiestudies een vergelijking getrokken op een viertal kenmerken : het beleidsproces, de evaluatie van de wetgeving, de opzet en uitvoering van het onderzoek en het gebruik van resultaten uit het onderzoek. Dit levert algemene inzichten op ten aanzien van evaluatie van wetgeving in onderwijs.

...Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Implementatie van wetgeving in onderwijs ... Implementatie Europese regelgeving - Europa Nu ... . Beleidsevaluatieonderzoek in basisonderwijs en volwasseneneducatie: ... Anna van Saksenlaan 51; 2593 HW ... De implementatie van het recht op inclusief onderwijs zou volgens het Comité moeten vallen onder de verantwoordelijkheid van het onderwijsministerie van de Staten verenigt in de Verenigde Naties. ... De rechten en plichten ten aanzien van inclusief onderwijs moet in wetgeving worden vastge ... Implementeren van beleidsplannen - Verbinding onderwijs en ... ... ... De rechten en plichten ten aanzien van inclusief onderwijs moet in wetgeving worden vastgelegd. 3. Lees over welke soorten voortgezet onderwijs er zijn er. Wat de overheid doet om de kwaliteit te verbeteren. En waarom er een taal- en rekentoets is. Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wijziging Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart (implementatie richtlijn 2017/2109 (registratie gegevens opvarenden)) IMPLEMENTATIE VAN HET EQF ... BIJLAGE 2 VOORBEELDEN VAN WETGEVING INZAKE BORGING CIVIEL EFFECT ... Door de ministers van onderwijs vertegenwoordigd in de OJCS Raad, is in april 2008 de aanbeveling van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Onderwijs. Scholen verzamelen en gebruiken veel gegevens van leerlingen. Ook wisselen ze deze gegevens uit, bijvoorbeeld met andere scholen. Toepassingsgebied. Richtlijnen zijn niet direct toepasbaar omdat ze eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. De richtlijn is bedoeld om de brug te slaan tussen het streven naar de noodzakelijke eenheid van Europese regelgeving enerzijds en rekening houden met nationale systemen en tradities anderzijds. 1 Schoolonderwijs mag, onverminderd het derde lid, slechts worden gegeven door degene die:. a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens,. b. in het bezit is van: 1°. een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat ten aanzien van dat onderwijs ... Overzicht van onderwijswetten met rechten van ouders in het onderwijs, onder andere met Grondwet, leerplicht, medezeggenschap en toezicht. Bel 020 330 6320 bij vragen over onderwijs in Amsterdam . ... Er is ook algemene wetgeving van toepassing op het onderwijs. Implementatie (van het Latijnse werkwoord implére, `invullen` of `vervullen`) is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de IT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De ... Implementatie Europese regelgeving - Hoofdinhoud. Europese regels en wetten moeten soms omgezet (geïmplementeerd) worden in Nederlandse wetgeving voordat ze in Nederland geldig zijn. Er zijn daarnaast nog drie andere gevallen waarin sprake is van implementatie: - Het onderwijs in Suriname was aanvankelijk opgezet naar analogie van het Nederlandse onderwijssysteem en vervulde dan ook een belangrijke rol in de 'vernederlandsing' van de samenleving. Eerst tegen het einde van de 20e eeuw werd er werk gemaakt om het onderwijs in te richten naar de noden van het Surinaamse volk. Naar structuur is het onderwijssysteem nu een mengvorm van schooltypen die in ... Wetgeving in wording. Wetten en amvb's waarvan de inwerkingtredingsdatum nog niet bekend is. Ingedeeld op fase van het totstandkomingsproces. verankering van leerrecht in de wetgeving van het funderend onderwijs mogelijk is. In het overleg over passend onderw...