Bibliotheek PDF EPUB

Natuurverkenning 2030 - none

Genieten Natuurverkenning 2030 none epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 10,18
ISBN: 9789040303012
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

Het milieu- en natuurbeleid is de laatste jaren meer en meer op zoek naar globale oplossingen, die ook op langere termijn houvast bieden. Tot nu toe was de blik vaak te beperkt, en werd er onvoldoende rekening gehouden met de evolutie in de tijd.Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) biedt met deze Natuurverkenning 2030 een hulpmiddel aan om het beleid te toetsen aan een beperkt aantal grondig onderbouwde scenario’s. Het zijn realistische scenario’s die rekening houden met klimaatverandering, economische en demografische ontwikkeling, landgebruik en milieukwaliteit. De scenario’s gaan ervan uit dat de budgetten voor natuur onveranderd blijven.Vlaanderen moet kiezen: is het beter functies zoals landbouw en natuur elk in grotere blokken te groeperen (het scenario ‘scheiden’)? Of is het juist beter ze te vermengen, zoals in het scenario ‘verweven’? Of nog: zetten we het huidige beleid verder (het referentiescenario)? Deze verkenning toont ook hoe de toekomst eruit kan zien als er voor milieu meer middelen worden vrijgemaakt: het Europa-scenario.Het antwoord is niet eenduidig: elk scenario heeft sterkten en zwakten. Door scenario’s weloverwogen in te zetten, is het mogelijk het beleid te optimaliseren binnen de huidige budgettaire middelen.De voorbereiding van de Natuurverkenning 2030 behaalde de Spitsprijs 2009 voor innovatie van de Vlaamse overheid. De Natuurverkenning 2030 sluit aan op de Milieuverkenning 2030 waarin de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar scenario’s voor het milieu bekijkt.www.natuurverkenning.be

...ikkelingen in de maatschappij kunnen zijn voor natuur en landschap ... PDF Natuurverkenning 2011: verslag van scenarioworkshop, ... . Deze vier scenario's schetsen de ontwikkeling van de maatschappij vanuit twee verschillende tegenstrijdige trends: 'globalisering versus regionalisering' en 'individualisering versus samenwerking'. NATUURVERKENNING 2 2000 - 2030 Deel 1 Beleidsgerichte Samenvatting. NATIONALE NATUURVERKENNING 2 Beleidsgerichte samenvatting 2 VOORWOORD Het natuurbeleid in Nederland is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap. Dit is onderdeel van het streven van het Kabinet naar een leefba ... PDF Natuurverkenning 2030 - Amazon S3 ... . Dit is onderdeel van het streven van het Kabinet naar een leefbare en duurzame De Natuurverkenning 2030 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek concentreert zich op de gevolgen van de milieukwaliteit en het landgebruik voor de biodiversiteit. Achterliggende data gebruikt voor de analyses vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'. Voor de natuurverkenning 2030 werden in samenwerking met de milieuverkenning 2030 (Van Steertegem, 2009) scenario's uitgewerkt. De scenario's van de milieuverkenning spitsen zich toe op het halen van de milieudoelstellingen. In het referentiescenario wordt het huidige beleid in de toekomst aangehouden. Natuurverkenning 2030 focus op de provincie Antwerpen: focus op de provincie Antwerpen. Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschrift › A3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review. Assessing ecosystem service potentials to evaluate terrestrial, coastal and marine ecosystem types in Northern Germany - An expert-based matrix approach. Natuurverkenning akkerbouw tot 2030: Auteur(s) Smit, A.B. Tijdschrifttitel: Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO: Deel(Jaar)Nummer: 2002(2002)april: Paginering: 2: Online: full text: Publicatie type: Artikel: Taal: Nederlands ... natuurverkenning 2030 die de impact van de bevolkingsgroei op het ruimtegebruik behandelen. TOELICHTING 1. Socio-economisch scenario en Natuurverkenning 2030 De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen tijdens de periode 2005-2030 aan de hand van drie landgebruikscenario's Natuurverkenning akkerbouw tot 2030: Author(s) Smit, A.B. Source: Agri-monitor 2002 (2002)april. - ISSN 1383-6455 - 2: Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren: Publication type: Article in professional journal: Publication year: 2002: Abstract De Natuurverkenning (NVK) is een scenariostudie die het Planbureau voor de Leefomge-ving (PBL) uitvoert voor het nationale natuur- en landschapsbeleid. ... 9.000 in 2020 en 8.800 in 2030.1 De maximale inspanning neemt relatief weinig af, om-dat de afname het grootste is in de gebieden waar de inspanning al klein is. Title: Natuurverkenning akkerbouw tot 2030: Published in: Agri-monitor, 2002(april). ISSN 1383-6455. Author: Smit, A.B. Date issued: 2002: Access: Open Access Milieuverkenning 2030 is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Milieuverkenning 2030 PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Milieuverkenning 2030 8ste jaargang nr. 2 apr-mei-jun 2010, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus Title: Natuurverkenning 2. 2000-2030: Author: Milieu- en Natuurplanbureau MNP: Contributor: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Stichting DLO, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), MNV natuurverkenning 2030 moerasvegetaties kleine nete 143 keuzen die men maakt over het natuurbeheer op perceelniveau, hebben een grote invloed op de mogelijkheden ter plaatse. Veranderingen in het landgebruik en het klimaat hebben ook een impact op de overstromingsfrequentie, -duur en -diepte. De Natuurverkenning 2050 onderzoekt vier scenario's voor de ontwikkeling van groene infrastructuur in Vlaanderen. De tijdshorizon is 2050. Zowel op Europees, Vlaams als lokaal beleidsniveau wordt groene infrastructuur voorgesteld als strategie om de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen, onze biodiversiteit beter te beschermen, ons beter te beschermen tegen de gevolgen van de ... De Natuurverkenning 2030 analyseert in welke mate alternatieve beleidsstrategieën toelaten de Europese en Vlaamse doelen op het vlak van natuur te behalen: De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn beogen een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats van Europees belang....